Naš tim

Centar za Američke studije je naučna jedinica Filozofskog fakulteta, nastala iz potrebe za istraživanjem političke, društvene i kulturne istorije Sjedinjenih Američkih Država. Centar svoj rad zasniva na multidicsiplinarnom i komparativnom pristupu problemskim pitanjima vezanim za Ameriku i američke studije, ukrštajući znanja i iskustva istoričara, sa znanjima i iskustvima antorpologa, istoričara umetnosti, sociologa, kao i ostalih sa Filozofskog fakulteta zainteresovanih za američke studije.

Radina
Vučetić

Radina Vučetić (Beograd, 1972) je redovna profesorka na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakuleteta u Beogradu. Upravnica je i jedna od osnivača Centra za američke studije na Filozofskom fakultetu u Beogradu (2018). U fokusu njenih istraživanja su istorija 20. veka, američke studije, Hladni rat, srpsko/jugoslovensko-američki odnosi, istorija Jugoslavije, kulturna i društvena istorija, kulturna diplomatija i meka moć.

Autorka je knjiga Nevidljivi neprijatelj. Variola vera 1972, Koka-kola socijalizam. Amerikanizacija jugoslovenske popularne kulture šezdesetih godina XX veka, koja je prevedena i na engleski (Coca-Cola Socialism: Americanization of Yugoslav Culture in the Sixties), Monopol na istinu: Partija, kultura i centzura u Srbiji šezdesetih i sedamdesetih godina XX veka, Evropa na Kalemegdanu: „Cvijeta Zuzorić“ i kulturni život Beograda 1918-1941, i Vreme kada je narod govorio: Odjeci i reagovanja u Politici, 1988-1991 (koautorka sa Aljošom Mimicom). Kourednica je knjiga Sjedinjene američke države u društvenim i humanističkim naukama u Srbiji, Tito in Africa: Picturing Solidarity, Brotherhood and Unity at the Kitchen Table: Food in Soicalist Yugoslavia, i autorka više desetina naučnih članaka.

Bila je stipendistkinja Stejt departmenta na programu “Study of the U.S. Institutes (SUSI): U.S. Culture and Society” (Univerzitetu Njujorka, 2018), Centra Imre Kertész Kolleg Jena (2015) i DAAD programa, kao i dobitnica nagrade koju dodeljuju Robert Bosch Stiftung, Literaturhaus Berlin i Herta Müller fondacija (2014). Potpredsednica je Udruženja “Fulbrajt i prijatelji” i članica Saveta Muzeja Jugoslavije.

Simona
Čupić

Simona Čupić (Beograd, 1974) je redovna profesorka na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Njeno polje istraživanja obuhvata američku i evropsku modernu umetnost i popularnu kulturu sa težištem na periodima između dva svetska rata i pedesetih i šezdesetih godina 20. veka. Jedna je od osnivača Centra za američke studije na Filozofskom fakultetu u Beogradu (2018).

Autorka je niza knjiga, od kojih treba spomenuti: Mona Liza i Supermen. Džon Kenedi i “nova granica” kulture (2016; Nagrada ICOM-a za publikaciju godine), Elain de Kooning. Portraits (sa Brandon Brame Fortune, Ann Eden Gibson, 2015), The JFK Culture (urednica, 2013) i Građanski modernizam i popularna kultura. Epizode modnog, pomodnog i modernog (2011), kao i brojnih tekstova u domaćim i inostranim naučnim publikacijama i periodici. Učesnica je mnogih tribina, promocija i međunarodnih konferencija.

Na Univerzitetu Kalifornije u Berkliju boravila je tokom školske 2012/13. i 2018/19. kao gostujuća saradnica. Kao predavačica po pozivu gostovala je na Univerzitetu u Saitami, Državnom univerzitetu San Franciska, Nacionalnoj galeriji portreta u Vašingtonu, Univerzitetima Prinston i Stenford. Stipendistkinja je Fulbrajt programa (Univerzitet Rajs, 2022), Fondacije Geti (2022), Heri Rensom centra, Univerziteta Teksasa u Ostinu (2015) i Sasakava Tokio fonda (2003 i 2000/2001). Članica je Društva istoričara američke umetnosti (od 2013) i Izvršnog odbora udruženja Fulbrajt i prijatelji (od 2022).

Vukašin
Zorić

Vukašin Zorić (Novi Sad, 1996) je istraživač-saradnik i doktorand na Katedri za savremenu istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu, gde izrađuje disertaciju na temu Predstave o srednjem veku u istoriografijama Bugarske i Jugoslavije (1918–1941) pod mentorstvom prof. dr Dubravke Stojanović. Dobitnik je nagrade „Andrej Mitrović“ za najbolji master rad odbranjen na Katedri za opštu savremenu istoriju za 2020. godinu, na temu: Slika Evrope i međuratnog sveta u delima Dimitrija Ljotića. Sekretar je redakcije časopisa Godišnjak za društvenu istoriju i rukovodilac Seminara istorije u Istraživačkoj stanici Petnica. Objavio je više naučnih članaka i bio učesnik na brojnim konferencijama i projektima.

Saradnik je Centra za američke studije od njegovog osnivanja 2018. godine. Jedan je od organizatora Nedelja američke kulture i društva i autor Newsletter-a. U svojstvu istraživača učestvovao je na projektu Centra za američke studije – Jugoslovensko-američki odnosi kroz foto-objektiv. Za Sjedinjene Države vežu ga, pored rada pri Centru, i angažman na fakultetskom predmetu Američki 20. vek, kao i strastveno interesovanje za američki politički sistem i izborni proces.

Emilija
Cvetković

Emilija Cvetković (Smederevo, 1995) je istraživač-saradnik na Institutu ekonomskih nauka u Beogradu i doktorantknja na Katedri za savremenu istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu, gde izrađuje disertaciju na temu Jugoslovensko-američki ekonomski odnosi: zajednička ulaganja (joint ventures), 1967–1991. pod mentorstvom prof. dr Radine Vučetić. U fokusu njenih istraživanja su ekonomska, poslovna i društvena istorija socijalističke Jugoslavije, kao i srpsko/jugoslovensko američki odnosi. Do sada je objavila nekoliko naučnih radova i poglavlja u zbornicima. Učestvovala je na velikom broju nacionalnih i međunarodnih skupova.

Saradnica je Centra za američke studije od njegovog osnivanja 2018. godine. Učestvovala je u organizaciji niza Nedelja američke kulture i društva i jedna je od autorki Newsletter-a. U svojstvu istraživačice bila je angažovana na projektima Centra za američke studije –  Američka istorija u učionici: američki uticaji na popularnu kulturu i svakodnevicu u Srbiji (1918–1941) i Američka istorija u učionici: Amerikanizacija Srbije u hladnom ratu. Dobitnica je stipendije Konrad Adenauer za 2019/2020. godinu. Dobitnica je nagrade „Andrej Mitrović“ za najbolji master rad odbranjen na Katedri za opštu savremenu istoriju 2019. godine za rad na temu: Američka ekonomska pomoć Jugoslaviji (1947–1951).

Katarina
Beširević

Katarina Beširević (Beograd, 1995) je istraživač-saradnik i doktorantkinja za Odeljenju za istoriju Filozofskoga fakulteta u Beogradu. Master studije završila je na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti, a za doktorsku disertaciju bavi se temom Amerika u sećanjima u Srbiji (1970–2000): istraživanje iz usmene istorije pod mentorstvom prof. dr Radine Vučetić. Sekretarka je redakcije časopisa Godišnjak za društvenu istoriju i Udruženja Fulbrajt i prijatelji. Autorka je nekoliko naučnih članaka.

Saradnica je Centra za američke studije od 2020. godine. Ko-urednica je i jedna od autora mesečnog Newsletter-a Centra. Bila je angažovana kao asistentkinja, istraživačica i autorka na nekoliko projekata, uključujući zajednički projekat sa Muzejom Jugoslavije, Jugoslovensko-američki odnosi kroz foto-objektiv, kao i projekte Američka istorija u učionici: američki uticaji na popularnu kulturu i svakodnevicu u Srbiji (1918–1941) i Američka istorija u učionici: Amerikanizacija Srbije u hladnom ratu. Njena akademska interesovanja obuhvataju polja kulture sećanja, istorije odozdo i usmene istorije.

Sanja
Lukić

Sanja Lukić (Loznica, 1998) je istraživač-pripravnik i doktorantkinja na Katedri za savremenu istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Za svoju disertaciju bavi se Fulbrajtovom stipendijom, njenom ulogom i značajem za širenje američke meke moći u Jugoslaviju u periodu od 1964. do 1991. godine. I u svom dosadašnjem radu je iz različitih persepktiva posmatrala i izučavala odnose Sjedinjenih Država i Jugoslavije u periodu hladnog rata, a za master rad Slika Jugoslavije u časopisima Life i Time 1945–1980. dobila je nagradu „Ljubomir Ljuba Petrović“ za najbolji master rad iz oblasti savremene istorije i istorije Jugoslavije, koju dodeljuje Institut za savremenu istoriju.

Njena akademska interesovanja leže u istraživanju političkih i kulturnih veza između Jugoslavije i Sjedinjenih Država. Angažovana je na fakultetskom predmetu Propaganda u 20. veku. Objavila je članak u Godišnjaku za društvenu istoriju pod naslovom „Jugoslavija u časopisima Time i Life 1945–1950“ i bila je učesnica niza međunarodnih konferencija.

Saradnica je Centra za američke studije od 2022. godine. Kao istraživačica i jedna od autorki tekstova bila je angažovana na projektu Centra za američke studije – Američka istorija u učionici: Amerikanizacija Srbije u hladnom ratu. Pored toga, uređuje i društvene mreže Centra.

Dea
Cvetković

Dea Cvetković je doktorantkinja Seminara za studije moderne umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde se bavi načinima na koje se umetnički medij, koji je istorijski posmatran kao inferioran, koristio u aktivističke svrhe – Upotreba tekstila u feminističkim umetničkim praksama u SAD (1960–1990). Interesovanje za američke umetničke prakse pokazala je i tokom osnovnih i master studija, pa je u diplomskom radu analizirala reprezentacije američkog društva u sedmoj deceniji 20. veka u delima umetnice Marisol Eskobar, dok se u master radu fokusirala na istraživanje predstava maskuliniteta na primerima zvezda industrije zabave u slikarstvu Pop art-a.

U polja interesovanja ubraja posleratnu američku umetnost i popularnu kulturu, rodne studije, istoriju filma i fotografiju. Saradnica je Centra za američke studije.

Olivera
Lazarević

Olivera Lazarević (Aleksandrovac, 1992) je master istoričarka i saradnica Centra za američke studije. I na osnovnim i na master studijama na Filozofskom fakultetu u Beogradu bavila se temama iz američke istorije, pre svega kroz analizu dela iz oblasti popularne kulture. Svoja interesovanja za istoriju, film i strip spojila je u svojim istraživanjima za master tezu Američka propaganda na stripu: Kapetan Amerika (1941–2016), dok se u diplomskom radu fokusirala na analizu pedesetih godina u filmovima slavnog reditelja Alfreda Hičkoka.

Pored američke i savremene istorije uopšte, njena interesovanja uključuju tranzicionu pravdu i ljudska prava, kojima se bavila na projektu transfera arhive Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u Fondu za humanitarno pravo i tokom seminara „Ratovi devedesetih“ u organizaciji UNDP-a.