O centru

Centar za američke studije je naučna jedinica Filozofskog fakulteta, nastala iz potrebe za istraživanjem političke, društvene i kulturne istorije Sjedinjenih Američkih Država. Centar svoj rad zasniva na multidicsiplinarnom i komparativnom pristupu problemskim pitanjima vezanim za Ameriku i američke studije, ukrštajući znanja i iskustva istoričara, sa znanjima i iskustvima antorpologa, istoričara umetnosti, sociologa, kao i ostalih sa Filozofskog fakulteta zainteresovanih za američke studije.

Cilj Centra za američke studije je istraživanje, promocija i razvoj američkih studija kroz izučavanje američke istorije, kulture, društva, politike i uticaja koje je Amerika imala i ima na svet. Centar se bavi izučavanjem Amerike u najširem tematskom i hronološkom smislu, ostvarujući saradnju sa odgovarajućim naučnim i univerzitetskim instutucijama u Srbiji, regionu, Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama, organizujući naučne konferencije i okrugle stolove, radeći na proširivanju izdavačke delatnosti vezane za Ameriku i američke studije, i radeći na unapređenju postojećih i stvaranju novih studijskih programa posvećenih izučavanju Sjedinjenih Američkih Država.

Delatnost i ciljevi centra
za američke studije

Centar za američke studije ja akademska i naučna instutucija čiji je cilj izučavanje Amerike (istorije, društva, kulture) i upoznavanje studenata i naučne i šire javnosti sa istorijom i kulturom Amerike i njenog društva. Ovi ciljevi se ostvaruju kroz akademsku i naučno-istraživačku delatnost.a

Akademska
delatnost

1. Razvijanje postojećih i uvođenje novih studijskih programa iz oblasti američkih studija;

2. Pokretanje master programa američke studije;

3. Ciklusi tribina, radionica i gostujućih predavanja;

4. Organizovanje letnjih škola;

5. Razmena studenata i profesora sa partnerskim institucijama u zemlji i svetu.

Naučno-istraživačka
delastnost

1. Organizovanje i realizacija naučno-istraživačkih projekata;

2. Organizovanje naučnih konferencija, tribina i okruglih stolova, izložbi;

3. Uspostavljanje naučne saradnje u zemlji, sa institutima i univerzitetima koji se bave američkim studijama;

4. Uspostavljanje naučne saradnje sa partnerskim naučnim organizacijama u regionu, Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama;

5. Izdavačka delatnost – štampanje zbornika i monografija kao rezultata naučnih istraživanja Centra, kao i dela posvećenih američkim studijama.